Biologia dla nauczycieli

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.). Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne. UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

ADRESACI: Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania biologii. UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

UZYSKANE KWALIFIKACJE: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia ludzi dorosłych. Uzyskane kwalifikacje są wymagane przy organizacji szkoleń z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty czy innych publicznych oraz prywatnych instytucjach organizujących szkolenia.

PROGRAM:

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

– Procesy życiowe roślin

– Podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii człowieka i zwierząt

– Podstawy anatomii człowieka z elementami profilaktyki zdrowia

– Elementy genetyki

– Struktura a funkcje organizmów żywych

– Wprowadzenie do systematyki roślin

– Wprowadzenie do systematyki zwierząt

– Podstawy inżynierii genetycznej

– Biotechnologia

– Wybrane zagadnienia prawa oświatowego

– Informatyka w nauczaniu przedmiotu Biologia

– Elementy mikrobiologii

– Dydaktyka przedmiotu Biologia. Nowoczesny projekt procesu dydaktycznego

– Elementy biologii teoretycznej w dydaktyce przedmiotowej

– Podstawy i metodyka edukacji ekologicznej

– Ekologia w praktyce

– Metodyka zajęć terenowych

– Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Biologia

CZAS TRWANIA: 350 godzin + 60 godzin praktyk organizowanych w szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88

tel. kom. 501 506 024

mail:biuro@cud.rzeszow.pl