Podstawy przedsiębiorczości

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. W toku studiów słuchacz zyskuje umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.  Studia podyplomowe Podstawy przedsiębiorczości dostarczają wiedzę, kształtują umiejętności i kompetencje niezbędne do nauczania przedsiębiorczości w placówkach oświatowych. Przeznaczone są także dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania przedsiębiorczości jako drugiego przedmiotu. Przygotowują merytorycznie do realizacji treści kształcenia, które zawarte są w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Studia podyplomowe przygotowują merytorycznie i praktycznie do nauczania przedsiębiorczości w placówkach oświatowych.

ADRESACI: Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele, pedagodzy i absolwenci kierunków w obrębie nauk społecznych, legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:  Studia podyplomowe – specjalność Podstawy przedsiębiorczości przeznaczone są dla nauczycieli, doradców zawodowych, absolwentów kierunków w obrębie nauk społecznych  i pracowników urzędów, posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania przedsiębiorczości jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne związane jest z realizacją treści kształcenia, które zawarte są w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Studia podyplomowe przygotowują merytorycznie i praktycznie do nauczania podstaw przedsiębiorczości w placówkach oświatowych.

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

PROGRAM:

  •  Elementarne pojęcia z zakresu przedsiębiorczości
  • Gospodarka rynkowa i jej powiązania z innymi podmiotami
  • Rola państwa i obywatela w procesach gospodarczych
  • Wybrane elementy prawa podatkowego
  • Pracownik na współczesnym rynku pracy
  • Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
  • Procedura rejestracji działalności gospodarczej (biznesplan, formy opodatkowania itp.)
  • Dydaktyka i metodyka przedsiębiorczości

CZAS TRWANIA: 3 semestry, 350 godzin dydaktycznych,  60 godzin praktyk

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88

tel. kom. 501 506 024

mail:biuro@cud.rzeszow.pl