Psychologia komunikacji społecznej

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW: Pogłębienie wiedzy i umiejętności pozwalających na swobodne oraz poprawne posługiwanie się metodami i technikami komunikacyjnymi służącymi porozumieniu się z innymi ludźmi. Studia mają również pomóc w zrozumieniu prawidłowości rządzących procesem komunikacji społecznej i dostarczyć umiejętności rozwijania własnych zasobów. Mają także inspirować do podejmowania działań zmierzających do samodzielnego rozszerzania kompetencji zawodowych i osobistych. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie min. autoprezentacji, kierowania zespołem oraz wchodzenia w prawidłowe interakcje z innymi ludźmi.

ADRESACI: Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci dowolnych studiów magisterskich oraz licencjackich, którzy chcą poznać mechanizmy komunikacji społecznej i usprawnić swoje umiejętności intra- i interpersonalne.

UZYSKANE KWALIFIKACJE: zdobycie lub udoskonalenie kompetencji w zakresie komunikacji społecznej.

PROGRAM:

 1. Wstęp do nauki o komunikacji.
 2. Psychologia zachowań społecznych.
 3. Komunikacja niejęzykowa w praktyce.
 4. Komunikacja perswazyjna.
 5. Budowanie komunikacji w zespole.
 6. Systemy komunikacyjne w organizacjach.
 7. Nowoczesne techniki komunikacyjne.
 8. Komunikacja przekazu medialnego.
 9. Retoryka i erystyka.
 10. Kultura żywego słowa i emisja głosu.
 11. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
 12. Trening asertywności.
 13. Public Relations.
 14. Negocjacje.
 15. Mediacje.
 16. 16. Podstawy metodologii badań.

CZAS TRWANIA: 2 semestry, 2000 godzin,

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88

tel. kom. 501 506 024

mail:biuro@cud.rzeszow.pl