Psychologia w sporcie dzieci i młodzieży

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Psychologia w sporcie dzieci i młodzieży jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy teoretycznej – zarówno z zakresu psychologii, jak i sportu – istotnej  w pracy z młodymi zawodnikami oraz praktycznych umiejętności psychologicznych ważnych przy współpracy z osobami uprawiającymi sport na różnym poziomie zaawansowania.

ADRESACI: Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci dowolnych studiów magisterskich i licencjackich. W przypadku absolwentów kierunku Psychologia istnieje możliwość zaliczenia przedmiotów z Modułu I, w przypadku absolwentów kierunku Wychowanie Fizyczne – przedmiotów z Modułu II.

UZYSKANE KWALIFIKACJE: Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują teoretyczną wiedzę na temat psychologicznych  i fizycznych procesów zachodzących w działalności sportowej oraz praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy z młodymi sportowcami.

PROGRAM:

 1. Moduł I Psychologia
 • Psychologia temperamentu i osobowości
 • Biologiczne mechanizmy zachowania
 • Psychologia emocji
 • Psychologia motywacji
 • Psychologia zdrowia, stres i radzenie sobie ze stresem
 • Procesy poznawcze: uwaga, spostrzeganie, myślenie i pamięć
 • Elementy psychologii rozwojowej
 • Elementy psychologii wychowawczej
 1. Moduł II Sport i wychowanie fizyczne
 • Teoria sportu
 • Teoria wychowania fizycznego
 • Fizjologia wysiłku sportowego
 • Biochemiczne podstawy treningu
 • Elementy fizjoterapii
 • Odnowa biologiczna
 • Dietetyka w sporcie
 • Sport osób niepełnosprawnych
 1. Moduł III Psychologia sportu – zagadnienia teoretyczne
 • Wprowadzenie do psychologii sportu,
 • Znaczenie temperamentu w sporcie,
 • Osobowość w sporcie,
 • Emocje i pobudzenie emocjonalne w działalności sportowej
 • Procesy motywacyjne w sporcie,
 • Stres związany z rywalizacją sportową,
 • Procesy poznawcze w sporcie,
 • Rozwój dziecka aktywnego sportowo,
 • Wychowanie w sporcie,
 • Proces uczenia w sporcie,
 • Elementy psychologii  społecznej  w  sporcie  –  praca z zespołem sportowym,
 • Współzawodnictwo w sporcie dzieci i młodzieży.
 1. Moduł IV Psychologia sportu w praktyce
 • Diagnostyka w psychologii sportu – zastosowanie metod i narzędzi diagnostycznych w pracy psychologicznej,
 • Trening umiejętności psychologicznych,
 • Psycholog w praktyce (z perspektywy psychologa sportu, trenera i zawodnika).
 1. Moduł V Seminarium dyplomowe.

CZAS TRWANIA: 2 semestry, 220 godzin dydaktycznych – w tym zajęcia praktyczne prowadzone przez certyfikowanych psychologów sportu i trenerów sportowych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88

tel. kom. 501 506 024

mail:biuro@cud.rzeszow.pl