Szkolenia rad pedagogicznych

Szkolenia

W trosce o skuteczne wsparcie zespołów przedmiotowych i rad pedagogicznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych proponujemy uczenie się w zespole z udziałem naszego konsultanta. Taka forma doskonalenia, nawet gdy zespół jest mały, pozwala na udzielanie wsparcia merytorycznego i metodycznego, przy jednoczesnej możliwości rzetelnej ocenie obszarów do rozwoju.

Poniżej przedstawiamy propozycję tematów szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2019/2020.

Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola.

Tematyka Szkoleń Rad Pedagogicznych
Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie na rok szkolny 2019/2020

Uwaga! Tematy szkoleń opracowano w związku z ogłoszonymi przez MEN kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/20 i z zawartymi w nich zadaniami z zakresu nadzoru pedagogicznego:

1. Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw patriotycznych – 80 rocznica zbrodni katyńskiej.

Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół w związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z historii w korelacji z podstawami programowymi innych przedmiotów humanistycznych. Tematyka ta może też zostać przekazana na spotkaniu z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w przystępny sposób, dostosowany do wieku i wiedzy uczniów.

2. Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw patriotycznych – Józef Piłsudski i jego żołnierze.

Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół w związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z historii w korelacji z podstawami programowymi innych przedmiotów humanistycznych. Tematyka ta może też zostać przekazana na spotkaniu z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w przystępny sposób dostosowany do wieku i wiedzy uczniów. Edukator zwróci uwag na udział w Legionach J. Pisudskiego i postawy jego Legionistów wywodzących się z terenu obecnego województwa podkarpackiego.Tematyka ta może też zostać przekazana na spotkaniu z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w przystępny sposób, dostosowany do wieku i wiedzy uczniów.

3. Jak wspomagać rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – trudna sztuka motywowania uczniów do lepszej pracy.

Motywacja do nauki dotyczyć powinna zarówno ucznia mającego niepowodzenia szkolne jak i ucznia zdolnego, Jak zdiagnozować indywidualną intelektualną, emocjonalną  i środowiskową sytuację ucznia.

4. Kształtowanie u uczniów postaw społecznych i  wdrażanie do ich respektowania.

Omówione zostaną podstawowe zasady współżycia społecznego wynikające z przyjętej przez placówkę – szkołę koncepcji tworzenia cech społecznych przyszłego absolwenta, w oparciu o Konstytucję RP i Międzynarodową Konwencję Praw Dziecka. Brak wiedzy o zasadach wspomnianej Konwencji jest główną przyczyną nieporozumień pomiędzy szkołą a uczniami i ich rodzicami.

5. Wolontariat w szkole. Cele i zadania, koordynacja i regulamin.

Ustawa Prawo oświatowe przewiduje zorganizowanie w szkołach ruchu wolontariackiego, wspierającego wychowanie uczniów w duchu bezinteresownego zaangażowanie się ich na rzecz potrzebnych idei czy potrzebujących osób. Jakie są zasady szkolnego wolontariatu, jak on wpływa na kształtowanie umiejętności działania zespołowego, jak go ułożyć w ramy i jak nim koordynować o tym wszystkim nauczyciele dowiedzą się na szkoleniu.

6. Zadania nauczycieli i rodziców wspierających ucznia w jego rozwoju do sukcesów.

Każdy, nie tylko nauczyciel, może mieć wrodzony talent pedagogiczny i dzięki temu bez nauki potrafi zmotywować swoje dziecko do nauki, pracy i wszelakiego rozwoju osobowości. Ale kto tego nie potrafi, może się tego nauczyć. Wystarczy tylko przestrzegać pewnych zasad, o których będzie można dowiedzieć się na spotkaniu.

7. Kreatywność (nowatorska twórczość) nauczycieli i uczniów poprzez podejmowanie innowacji pedagogicznych i pracę metodą projektów.

Uwolnienie innowacji pedagogicznych od zbędnej biurokracji umożliwia nauczycielom wprowadzanie nowych, ciekawych przedsięwzięć programowych i pozaprogramowych oraz (jak pokazały doświadczenia pracy gimnazjów) rozwijanie, metodą projektów, kreatywności uczniów. Szkolenie potwierdzi, że podejmowanie innowacji pedagogicznych możliwe jest przez każdego nauczyciela w każdej szkole i przedszkolu.

8. Jak pozyskać rodziców do współpracy ze szkołą – placówką, eliminując błędy i nieporozumienia pomiędzy nimi.

Wskazane zostaną główne powody konfliktów pomiędzy szkołą – przedszkolem, a rodzicami uczniów – dzieci. Eliminacja przyczyn konfliktów pozwoli na wzajemne zrozumienie i zbudowanie sprawnej współpracy.

9. Czy nauczyciel może być ekspertem pedagogicznym dla rodziców a czy rodzice mogą być ekspertami pedagogicznymi dla nauczyciela?

Rodzice oczekują, że nauczyciel będzie takim ekspertem pedagogicznym i fachowo oraz bezstronnie pomoże nam wskazać dobre i złe strony naszego dziecka. Nauczyciele mają czasem pretensje, że rodzice źle wychowują swoje dzieci. A nie powinni, bo rodzice wychowują dzieci tak, jak umieją. O tych i innych sprawach wyjaśniających wzajemne stosunki pomiędzy nauczycielami a rodzicami będzie mowa na tym spotkaniu.

10. Bezpieczeństwo w szkole i zasady odpowiedzialność szkoły i nauczycieli za naruszenie jego zasad. Identyfikacja zarządzania ryzykiem jako narzędzia zwiększającego bezpieczeństwo w szkole.

Praktyka pokazuje, że temat ten jest cały czas aktualny a w szkołach stosunkowo często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji wynikających z lekkomyślności
i lekceważenia przez nauczycieli i dyrekcję szkoły (nierzadko organ prowadzący) ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szkołach, pomimo wprowadzenia przepisów o kontroli zarządczej, nie jest dokonywana identyfikacja ryzyka, po której dokonaniu znacznie zwiększa się bezpieczeństwo w szkole.

11. Szkoła i przedszkole gwarantem bezpieczeństwa uczniów. Jak unikać błędów najczęściej popełnianych przez nauczycieli prowadzących do nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem wychowanków.

 Na przykładzie najczęściej spotykanych wypadków w szkołach i placówkach omawiane są warunki, które mają im zapobiegać i chronić nauczycieli przed odpowiedzialnością karną, dyscyplinarną i cywilną.

12. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Najczęstsze przyczyny i konsekwencje błędów. Procedury postępowania dyscyplinarnego.

 Praktyka postępowań dyscyplinarnych wskazuje, że ich przyczynami są najczęściej lekkomyślność i niedbalstwo. Postawieni w obliczu postępowania dyscyplinarnego nauczyciele wykazują się nieznajomością procedur, co przedłuża niekiedy postępowania dyscyplinarne i kosztuje strony dużo czasu i nerwów. Zajęcia omawiają procedury dyscyplinarne, z zawieszeniem nauczyciela w pracy przez dyrektora szkoły lub placówki włącznie.

13. Niezbędnik nauczyciela: katalog dokumentacji szkolnej z akcentem na mniej znaną.

Większość członków rady pedagogicznej mimo nawet długoletniej swojej pracy nie orientuje się w zakresie obowiązków dyrektora szkoły – placówki, a już prawie wcale w prowadzonej przez niego dokumentacji. Wskazanie na ogrom pracy dyrektora w zakresie prowadzenia dokumentacji poprawi zrozumienia nauczycieli dla wagi jego obowiązków i przyczynić się może do poprawy klimatu pracy. Szkolenie jest tez ważne dla nauczycieli zabiegających o wyższy stopień awansu zawodowego.

14. Najważniejsze zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2019/20.

Omówione zostaną (w skondensowanej formie) główne zmiany prawne w zakresie: formalnych zasad  dokończenia reformy edukacji, awansu zawodowego, oceny pracy, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli i szkolnictwa zawodowego. Zajęcia dotyczyć mogą każdego z powyższych (wybranych) zagadnień omawianych na oddzielnych szkoleniach.

 1. Autorytet nauczyciela – jak sobie radzić z trudnymi rodzicami.
 2. Jak budować autorytet dyrektora? Trudne sytuacje w pracy dyrektora oraz inne z tym związane zagadnienia.
 3. Nauczyciele i rodzice – błędy pedagogiczne i wychowawcze w praktyce. Jak ich uniknąć i je likwidować zyskując sympatię środowiska.
 4. Kluczowe kompetencje – rozwijanie, kształtowanie i upowszechnianie, jako podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.
 5. Prawa dziecka w nowej ustawie Prawo Oświatowe. Jak unikać konfliktów z rodzicami  w kontekście praw ucznia.
 6. Mediacja jako forma rozwiązywania konfliktów.
 7. Awans zawodowy nauczycieli po zmianach w Karcie Nauczyciela.
 8. Ocena pracy nauczyciela oraz dyrektora w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.
 9. Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.
 10. Depresja wśród młodzieży, samookaleczenia.
 11. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych.
 12. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 13. Metody wspierające, czyli jak uczyć lepiej i skuteczniej.
 14. Jak mierzyć umiejętności uczniów w szkole.
 15. Eksperymenty i innowacje w szkole.
 16. Wzmocnienie wychowawcy – profilaktycznej roli szkoły.
 17. Empatyczna klasa. Skuteczna porozumiewanie się w grupie klasowej.
 18. Efektywna praca zespołowa nauczycieli – jak ją budować.
 19. Jak konstruktywnie rozwiązywać problemy, konflikty z rodzicami.
 20. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny.
 21. Jak pracować by nie zwariować. Zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.
 22. Jak rozmawiać z rodzicami na temat problemów ich dzieci.
 23. Jak można łatwiej i przyjemniej się uczyć. Metody aktywizujące dla ucznia i nauczyciela.
 24. Jak rozmawiać z rodzicami aby budować porozumienie i wspólny sukces.

       Mając na względzie z przyjęte przez MEN założenia podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/19, zwłaszcza pkt 1 tych kierunków: „100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”, oraz pkt 2.: „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów”

Proponujemy następujące prelekcje dla uczniów i szklenia rad pedagogicznych:

Nieodpłatne prelekcje historyczne  dla uczniów szkół wszystkich typów (za zwrotem kosztów podróży prelegenta):

a. „Wybitni oficerowie Legionów Polskich związani z ziemiami obecnego województwa podkarpackiego”.

Uczniom przedstawione zostaną sylwetki Leopolda Lisa Kuli (związanego z Kosiną i Rzeszowem),  Tedeusza Wyrwy-Furgalskiego (związanego  z Rzeszowem i Leżajskiem) Albina Fleszara (związanego z Kąkolówką i Mrowlą), ks. Stanisława Żytkiewicza (związanego z Boguchwałą), Stanisława Króla Kaszubskiego (związanego z Pilznem).

b. „Niezwykłe dzieje obrazu Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej, patronki armii gen Andersa” .

Twórcami obrazu byli oficerowie polscy uwięzieni w Kozielsku. Obraz – płaskorzeźba (wykonana z pokrywy od beczki na śledzie) powstał z inicjatywy urodzonego w Pantalowicach k. Kańczugi porucznika Tadeusza Bireckiego. Przed obrazem tym odbyła się pierwsza msza polowa żołnierzy polskich armii gen. Andersa. I przed nim także odbyła się  msza polowa tuż przed zwycięską bitwą pod Monte Cassino.

2. Szkolenia rad pedagogicznych:

 1. Innowacje pedagogiczne dużą szansą na rozwój szkoły” – Ludzie są konserwatywni w tym sensie, że lubią się poruszać po swoich utartych ścieżkach. Dotyczy to także nauczycieli, którzy obawiają się wprowadzania zmian. Tymczasem innowacje w nauczaniu są potrzebne a nawet niezbędne. Szkolenie wykaże, że różne typy innowacji są w zasięgu ręki każdego nauczyciela.
 2. „Jak się uczyć współpracując” – Jak się ma uczyć uczeń od nauczyciela, uczeń od ucznia i jak dla siebie ma wykorzystać nauczyciel informację zwrotną, która w sposób naturalny dociera do niego w procesie nauczania. Synergia w pracy grupowej. Zasady pracy w grupach uczniowskich i nauczycielskich.
 3. „Nauczanie do samodzielności” – budowanie poczucia własnej wartości, komunikacja z rówieśnikami i rodzicami, organizacja czasu.
 4. „Jak pomóc uczniowi zorganizować czas wolny” – nadmiar czasu wolnego wypełnionego nudą jest groźny nie tylko dla ucznia ale i wszystkich dookoła. Natomiast narzucanie uczniom ram organizacji czasu wolnego nie jest przez nich akceptowane (bo narusza ich poczucie wolności). Jak znaleźć „złoty środek” ?
 5. „Motywowanie do pracy ważne w dydaktyce” – motywować możemy do wszystkiego: do samodzielności, kreatywności i innowacyjnośći. Tylko trzeba to robić umiejętnie.
 6. „Podstawowe elementy oceniania kształtującego” – nauczanie kształtujące nie musi być wprowadzone w szkole całościowo. Jego elementy możemy wykorzystać na wybranych przedmiotach. Już to będzie innowacyjne i wcale nie takie trudne.
 7. „Nasz absolwent to absolwent kompetentny”. Nie uda się planowo prowadzić pracy szkoły bez wizji końcowej „produktu”, jakim ma być uczeń kończący szkołę. Trzeba mieć wizję końcowych umiejętności, wiadomości i postaw absolwenta – wtedy szkoła spokojnie będzie realizowała woje zadania.
 8. „Filozofia podstawy programowej”. – Dyrektor szkoły w nawale zajęć nie ma perfekcyjnie opanowanej podstawy programowej nauczania ogólnego, ufa więc nauczycielom. Nauczyciele znają podstawę swojego przedmiotu, niekoniecznie znają podstawę przedmiotu koleżanki czy kolegi. Dobrze więc czasami wspólnie przeanalizować filozofię bardzo ważnego szkolnego dokumentu.
 9. „Odpowiedzialność nauczycieli za bezpieczeństwo ucznia w szkole” – temat klasyczny, jednakże zawsze aktualny. Nauczycielom trzeba przypominać, że w swojej pracy podlegają rygorom odpowiedzialność karnej, cywilnej i dyscyplinarnej a dyrektorzy dodatkowo administracyjnej. Szkolenie odświeża znajomość zakresu odpowiedzialność nauczycieli za bezpieczeństwo ucznia.

Lekcje historyczne i szkolenia prowadzi Marek Soja, wieloletni wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  (dyrektor Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w tym Kuratorium), były przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

1. Statut szkoły, jak go prawidłowo ułożyć a następnie zmieniać (nowelizować).

Statut szkoły jest bardzo najważniejszym szkolnym dokumentem. A zarazem najsłabiej funkcjonującym w szkołach. Praktyka potwierdza, że wiele spraw konfliktowych z udziałem uczniów i ich rodziców jest przegrywanych przez szkoły wyłącznie ze względu na wadliwie sporządzone zapisy statutu  (nauczyciele z reguły nie wiedzą, co to jest tekst jednolitym statutu a tekstem ujednolicony i jak ogłaszać zmiany w statucie). Szkolenie pozwoli nauczycielom na opanowanie podstawowych zasad tworzenia i nowelizowania statutów.

2. Najważniejsze zmiany w oświacie (z akcentem na szkoły i placówki) wprowadzone ostatnimi: –  Ustawą Prawo Oświatowe i  Ustawą wprowadzającą przepisy ustawę Prawo Oświatowe.

Szkolenie będzie formą podania najważniejszych dla szkół i placówek informacji o przepisach wprowadzających kolejną, nową reformę edukacji (będzie to „prawo oświatowe w pigułce”). Pozwoli na rozwianie wielu niejasności a nawet mitów związanych z reformą i wpłynie na uspokojenie nastrojów w szkołach.

3. Dokumenty szkolne organizujące pracę i regulujące życie szkoły.

Często się zdarza, że konflikty w szkole spowodowane są brakiem lub wadliwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej, gdyż dokumenty szkolne to nie tylko statut (a w nim wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania uczniów i słuchaczy), plan nadzoru pedagogicznego czy też księga protokół Rady Pedagogicznej. Na szkoleniu omówione zostaną wszystkie dokumenty ważne dla życia szkoły, z ogólnymi zasadami instrukcji kancelaryjnej włącznie.

4. Instrukcja kancelaryjna w szkole i ogólne zasady postępowania administracyjnego z rozpatrywaniem skarg włącznie.

Często szkoła ma kłopoty wynikające z nieprawidłowego sporządzania pism, prowadzenia korespondencji np. z rodzicami uczniów. W ramach szkolenia omówione zostaną także ważne dla spokojnej pracy szkoły terminy rozwiązywania spraw i zasady wydawania decyzji określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego (dla szkół średnich także zasady podejmowania decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów).

5.    Postępowanie dyscyplinarne zgodnie z nowym rozporządzeniem w tej sprawie i nowelizacją Karty Nauczyciela.

Szkolenie dotyczyć będzie nie tylko formalnych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli i dyrektorów szkół. Wskaże także na najczęstsze przyczyny postępowań dyscyplinarnych związane z lekceważeniem szkolnego kodeksu etyki nauczycieli i nieoczekiwane pułapki (np. czy udział nauczyciela w studniówce nie przerodzi się nieoczekiwanie w sprawę dyscyplinarną z jego udziałem”?).

6.    Mediacje szkolne – moda, czy lekcja wychowania obywatelskiego w praktyce.

Czy w szkole można i warto organizować mediacje rówieśnicze. Zasady mediacji, jej zalety i wady. Inspirująca rola przeszkolonych nauczycieli. Tworzenie grup wsparcia ważnych dla rozwiązywania konfliktów w szkole.

7.    Bezpieczeństwo w szkole i zasady odpowiedzialność szkoły i nauczycieli za naruszenie jego zasad. Identyfikacja ryzyka jako narzędzia zwiększającego bezpieczeństwo w szkole.

Praktyka pokazuje, że temat ten jest cały czas aktualny a w szkołach stosunkowo często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji wynikających z lekkomyślności i lekceważenia przez nauczycieli i dyrekcję szkoły (nierzadko organ prowadzący) ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szkołach, pomimo wprowadzenia przepisów o kontroli zarządczej, nie jest dokonywana identyfikacja ryzyka, po której dokonaniu znacznie zwiększa się bezpieczeństwo w szkole.

8. Program wychowawczo-profilaktyczny w szkołach, podstawy jego opracowania przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły.

Art. 26. ustawy  Prawo oświatowe nakłada na szkoły obowiązek realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego zawierającego treści wychowawcze oraz treści profilaktyczne przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej. Program ten opracowuje rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Na szkoleniu (które może odbyć się także z udziałem przedstawicieli rady rodziców) omówiony zostanie zarówno sposób diagnozowania potrzeb i problemów środowiska szkolnego jak i zasady opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

9. Wolontariat w szkole. Cele i zadania, koordynacja i regulamin.

Ustawa Prawo oświatowe przewiduje zorganizowanie w szkołach ruchu wolontariackiego, wspierającego wychowanie uczniów w duchu bezinteresownego zaangażowanie się ich na rzecz potrzebnych idei czy potrzebujących osób. Jakie są zasady szkolnego wolontariatu, jak on wpływa na kształtowanie umiejętności działania zespołowego, jak go ułożyć w ramy i jak nim koordynować o tym wszystkim nauczyciele dowiedzą się na szkoleniu.

INNE PROPOZYCJE SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH:

 • Gry psychologiczne stosowane przez uczniów- skuteczne sposoby przerywania gier.
 • Zasady pracy z zespołem klasowym- komunikacja w grupie, rozwój grupy.
 • Asertywność w „trudnych relacjach”.
 • Skuteczne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych – negocjacje, mediacje, zasady komunikacji.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne- rozpoznawanie, pomoc.
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci ze SPE.
 • Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela.
 • Współpraca nauczyciel- rodzic.
 • Profilaktyka przemocy.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Wspomaganie dzieci w umiejętności skupiania uwagi, motywowanie do świadomego zapamiętywania i odtwarzania informacji.
 • Nowoczesne formy pracy na zajęciach rewalidacyjnych -techniki EEG Biofeedback w pracy z dzieckiem.
 • Edukacja włączająca – praca z uczniem z autyzmem.
 • Prawo oświatowe
 • Rozporządzenia dotyczące pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów.
 • Emisja głosu dla nauczycieli – Jak być lepiej słyszalnym przez uczniów bez zdzierania gardła?
 • Logorytmika – Move & mów – zajęcia rytmiczno – ruchowe wspomagające rozwój mowy.
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci i młodzieży z zastosowaniem arteterapii – Jak panować w królestwie emocji?
 • Dykcja i zasady poprawnej wymowy dla nauczycieli – Jak mówić na lekcjach lepiej od spikera radiowego?
 • Szkolne inicjatywy artystyczne na estradzie – Kabaret uczniowski.
 • Jak zrobić „super show”? – Głos, mimika, gest, ruch sceniczny w wystąpieniach publicznych.
 • Bez sztampy i zadęcia – Jak zrobić dobre przedstawienie/teatrzyk i przygotować dzieci do występów?
 • Szkolenia dla przedszkoli Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola.
 • Działania interwencyjne w przedszkolu.
 • Specyfika pracy z dzieckiem pięcioletnim realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 • Promocja przedszkola w kontekście bezpieczeństwa dzieci.
 • Metody aktywizujące w pracy w przedszkolu

Szkolenia dla przedszkoli

 • Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola.
 • Działania interwencyjne w przedszkolu.
 • Specyfika pracy z dzieckiem pięcioletnim realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 • Promocja przedszkola w kontekście bezpieczeństwa dzieci.
 • Metody aktywizujące w pracy w przedszkolu.