Wychowanie do życia w rodzinie

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. W toku studiów słuchacz zyskuje umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.

ADRESACI: Studia podyplomowe dla nauczycieli pragnących podnieść kwalifikacje do nauczania przedmiotu: Wychowanie do życia w rodzinie. Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym.

UZYSKANE KWALIFIKACJE: Studia Podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, psychologów posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcieliby prowadzić w szkole przedmiot: wychowanie do życia w rodzinie. Studia podyplomowe – kwalifikacyjne merytorycznie przygotowują do prowadzenia przedmiotu w placówkach oświatowych. Program zawiera efekty kształcenia niezbędne do realizacji zadań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz odrębnych rozporządzeń. Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w klasach V i VI szkół podstawowych,
 • w gimnazjach,
 • zasadniczych szkołach zawodowych,
 • liceach ogólnokształcących,
 • w klasach I‒III techników

PROGRAM:

 • Etyka życia małżeńskiego i rodzinnego
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Powiązanie nauki o rodzinie z teologią, medycyną, demografią i innymi dyscyplinami naukowymi
 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 • Podstawy prawne współczesnej rodziny. Akty prawne
 • Poradnictwo rodzinne i młodzieżowe w Polsce
 • Polityka prorodzinna w Polsce i krajach UE
 • Wprowadzenie do seksuologii. Zasady etyczne i moralne odnoszące się do sfery płodności
 • Główne funkcje płciowości. Macierzyństwo i ojcostwo
 • Dojrzałość biologiczna, psychiczna i społeczna. Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców
 • Zagrożenia wynikające z chorób przenoszonych drogą płciową
 • Dydaktyka przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie
 • Technologia informacyjna na zajęciach Wychowanie do życia w rodzinie
 • BHP i ergonomia. Ratownictwo przedmedyczne
 • Wykorzystanie technik komunikacji w popularyzacji wiedzy o rodzinie
 • Praktyka nauczycielska Wychowanie do życia w rodzinie
 • Konwersatoria egzaminacyjne

CZAS TRWANIA: 3 semestry, 410 godzin dydaktycznych, 60 godzin praktyk

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

 tel. firmowy : 17 856 92 88

tel. kom. 501 506 024

mail:biuro@cud.rzeszow.pl