Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW: Studia adresowane są do osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych aparatu administracji publicznej, w szczególności na stanowiskach kierowniczych.

ADRESACI: Specjalność jest przeznaczona dla osób, które pracują lub zamierzają pracować w organach lub instytucjach samorządowych lub rządowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalność ta daje także wszechstronne kompetencje do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach biznesowych. Przykładowe stanowiska pracy to np.: kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista do spraw kadr, specjalista do spraw szkoleń i rozwoju pracowników, specjalista do spraw rekrutacji pracowników, specjalista do spraw wynagrodzeń, specjalista do spraw zarządzania talentami itp.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:  Podczas studiów słuchacze nabywają i kształcą, taką wiedzę i umiejętności, jak np.:

 • planowania personelu i pozyskiwania pracowników,
 • motywowania pracowników,
 • szkolenia i doskonalenia zawodowego,
 • zarządzania karierami pracowników,
 • oceniania pracowników,
 • zwalniania pracowników,
 • administrowanie sprawami pracowników.

PROGRAM:

 • Ustrój administracji publicznej i struktura organizacyjna w instytucjach publicznych.
 • Prawo urzędnicze. Miejsce regulacji pragmatycznych i wewnętrznych.
 • Podstawy zarządzania i organizacji.
 • Zarządzanie kulturą organizacji.
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania kadrami i strategie planowania zasobów ludzkich.
 • Metody zarządzania w administracji publicznej.
 • Procedury podejmowania decyzji w administracji publicznej.
 • Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników w administracji publicznej.
 • Wynagrodzenie w administracji publicznej z wartościowaniem stanowiska pracy.
 • Motywowanie i ocenianie pracowników w administracji publicznej.
 • Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej.
 • Asessment center i zarządzanie kompetencjami w administracji publicznej.
 • Dokumentacja pracownicza w administracji publicznej.
 • Mobbing, dyskryminacja i molestowanie – procedury skutecznego przeciwdziałania.
 • Zarządzanie czasem w administracji publicznej.
 • Kierowanie zespołami pracowniczymi w administracji publicznej.
 • Zasady obsługi klienta w urzędzie administracyjnym.
 • Komunikacja wewnętrzna trening asertywności. i PR w urzędzie administracyjnym.
 • Negocjacje i mediacje w administracji publicznej.
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej.
 • Elektroniczna administracja.
 • Ochrona danych osobowych w działaniu administracji publicznej.
 • Odejście pracownika z instytucji publicznej w procesie zarządzania kadrami.
 • Zarządzanie projektem w administracji publicznej.
 • Wystąpienia publiczne i PR w urzędzie administracyjnym.
 • Ewaluacja procesów kadrowych w administracji publicznej.
 • Praktyka zarządzania kadrami.

CZAS TRWANIA:  2 semestry,180 godzin

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

WARUNKI ZALICZENIA: Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88

tel. kom. 501 506 024

mail:biuro@cud.rzeszow.pl