Profilaktyka, poradnictwo i terapia uzależnień

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących nowoczesnych metodach diagnozowania różnych form uzależnień, oraz profilaktyki i terapii osób uzależnionych i osób współuzależnionych.

ADRESACI: Adresatami studiów są osoby mające wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie, przy czym kandydaci, którzy mają staż pracy w terapii uzależnień co najmniej 2 lata zwolnieni są z praktyki. Kandydaci na studia muszą spełniać następujące kryteria:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjackim lub magisterskim
 • reprezentować następujące kierunki ukończonych studiów: medycyna (oraz pokrewne zawody medyczne), dietetyka, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, teologia, resocjalizacja, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, filozofia, pielęgniarstwo.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz ich diagnostyki;
 • metod stosowanych w terapii uzależnień, dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta;
 • zaprojektowania i przeprowadzenia terapii, rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych;
 • zaprojektowania i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, pozostających w związku z programem terapeutycznym.

PROGRAM:

I.Moduł podstawowy-150 godz.

1. Społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty używania substancji psychoaktywnych.

2. Przepisy prawa dotyczące narkotyków i narkomanii.

3. Charakterystyka środków psychoaktywnych.

4. Medyczne aspekty uzależnień i choroby współwystępujące. Neurobiologia uzależnień i leczenie substytucyjne.

5. Psychopatologia w uzależnieniach.

6. Zagadnienia diagnozy uzależnień.

7. Czynniki leczące w psychoterapii.

8. Podstawy treningu umiejętności interpersonalnych.

9. Warsztat umiejętności pracy z grup.

II. Moduł specjalnościowy-210 godz.

1. Profilaktyka uzależnień.

2. Tworzenie i prowadzenie zespołu terapeutycznego.

3. Kontakt terapeutyczny.

4. Podstawowe modele terapii osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych (Model Społeczności Terapeutycznej, Model Minnesota)

5. Podstawowe modele terapii osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych (Model 6.Społeczności Terapeutycznej, Model Minnesota)

7. Terapia grupowa w uzależnieniach

8. Terapia indywidualna w uzależnieniach

9.Terapia uzależnień behawioralnych

10.Terapia rodzin w procesie współuzależnienia

11.Socjoterapia i terapia zajęciowa w leczeniu i rehabilitacji uzależnień

12.Interwencja kryzysowa

13.Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w uzależnieniach

14.Terapia behawioralno-poznawcza w uzależnieniach

15.Podstawy pracy metodą społeczności terapeutycznej

16.Ewaluacja programów profilaktycznych i terapeutycznych

III.Praktyki -60 godz.

Zajęcia odbywają się w:

 • stacjonarne placówki rehabilitacji osób dorosłych,
 • stacjonarne placówki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży,
 • poradnia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży,
 • poradnia terapii uzależnień dla dorosłych,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • grupy AA i Al-Anon,
 • placówki leczenia odwykowego,
 • oddziały leczenia uzależnień,
 • oddziały detoksykacji,
 • poradnie ambulatoryjne,
 • punkty konsultacyjne,
 • MOPS i MOPR,
 • SPZOZ,
 • Inne organizacje rządowe i pozarządowe, zajmujące się pomocą osobom uzależnionym i ich otoczeniu.

 

CZAS TRWANIA: 3 semestry, 420 godzin, z czego 60 godzin to praktyki w placówkach profilaktyki i terapii uzależnień, 150 godzin – moduł podstawowy oraz 210 godzin – moduł specjalnościowy.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88

tel. kom. 501 506 024

mail:biuro@cud.rzeszow.pl